“Nachengkeier villmols merci vir hellef, einfach nemmen top an definitif weider ze empfälen. Een dram vum mega Pc ass an afellung elo gangen. Grousen merci iHelef”