Apple konnt mer net hëllefen, mee den iHelef hat de Problem bannent puer Minute geléist!