Top Service � konnt einfa ob dej schnell lanjt obwuel et schon speit war � neuen SSD verbaut Krit an Mein PC leeft rem top ��� an nach vill Infos niewenbei erklärt Krit !!! Weiderzeempfehlen zu 100% ganz kompetent an wees Wat en mecht �. All Respekt ���