fein a kompetent, an duech letzeburgech och ze verstoen wann e keng franséich fachwieder versteet. Géing jidderzeit zereck goen bei en 🙂