Mega:)) Vill mols merci fier deng hellef;) euni dech geiw ech de laptop and poubell man;))