Een riesen groussen Merci un IHELEF – duerch deng seier a schnell helef krut ech mein externe harddisk wou net bessen drop war gerett + mein laptop an rei gesat an dat vun dir dohem aus. Hud dir problemer mam PC oder soss eppes dann ass IHELEF irch nemmen se empfehlen well do mach dir keen fehler mee eppes guddes!!!!!! MERCI nach engkeier!!