Deck gudd grad geschriwwen an direkt eng entert krut seier an léif .