Vieeeel mols merciii hha ed wor seu gut erklärt an ed wor deck interressant also wkl megaa gut arbecht an yh mercii wkl�