Einfach nemmen top. En erkleart bei all fro alles super gudd an kann bei technics froen op 99% eng antwert gin. Antwert kennt och emmer ganz schnell. Ch kann den support einfach nemmen weider empfehlen 🙂