Also ech sinn sprachlos, das et wirkleg sou leit wei den patrick ginn. Einfach super fein super kompetent. Deen huet mir direkt geholef, opschon en mech guer net kennt. Wei gesoot alles mei wei top ��
En huet 10 vun 5 steren verdengt. �� weider sou.