Villmols merci Patrick, dass du haut den mueren meng 2 LapTop nees ob den neisten Stand gesat hues